Thursday, July 3, 2008

వర్గం - 3

వర్గం - 3
చిన్న కమతాల రైతులంతా ఒకే విధమైన పరిస్థితుల్లో బతుకుతూ, అదే సమయంలో పరస్పరం అనేక విధ సంబంధాలు పెట్టుకోకుండా వుండే ఒక అపార జనరాశిగా వుంటారు. వాళ్ల ఉత్పత్తి విధానం వాళ్లను పరస్పర సంసర్గంలోకి తెచ్చేదిగా కాక వాళ్లను [ఒకరి నుండి మరొకర్ని] ఒంటరిగావించేదిగా వుంటుంది. కనుక, లక్షలాది కుటుంబాలు వాళ్ల జీవన సరళి, ప్రయోజనాలు, సంస్కృతుల్ని యితర వర్గాల [వాటి]నుండి వేరు చేస్తూ, తద్వారా వాళ్లను ఆ యితర వర్గాలతో శత్రుపూరిత వ్యతిరేకత (వైరుధ్యం) లో పడవేసే ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో మనుగడ సాగించేమేరకు, [వాళ్లు] ఒక వర్గంగా ఏర్పడివున్నారు (అని చెప్పవచ్చు). కాని ఈ చిన్న కమతాల రైతులమధ్య ఏదో ఒక స్థానిక పారస్పరిక సంసర్గమే వుంటుంది తప్ప, వాళ్ల ప్రయోజనాల అభిన్నతమూలంగా ఒక సంఘ సముదాయం గాని, ఒక జాతీయ బంధంగాని, లేదా వాళ్లమధ్య ఒక రాజకీయ నిర్మాణం (వ్యవస్థీకరణ) గాని ఏవీ వాళ్లలో ఏర్పడిలేవన్న విషయాన్ని గమనిస్తే, ఆ మేరకు వాళ్లు ఒక వర్గంగా ఏర్పడిలేరు (అని చెప్పవచ్చు).
- లూయీ బోనపార్టీ యొక్క పద్దెనిమిదవ బ్రూమైర్‌ (1852), కార్ల్‌ మార్క్స్‌ ఎంపికచేయబడ్డ రచనలు, పు. 317.
ఆధునిక సమాజంలో వర్గాల ఉనికినిగానీ లేక వాటి మధ్య పోరాటాన్నిగానీ నేను కనుగొన్నానని చెప్పి నాకు పరపతి నివ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నాకంటే ఎంతో ముందే బూర్జువా చరిత్రకారులు ఈ వర్గ పోరాటపు చారిత్రక వికాసాన్నిగురించి వివరించి వున్నారు; [అలాగే] బూర్జువా అర్థశాస్త్రజ్ఞులు ఈ వర్గాల ఆర్థిక అంగనిర్మాణాన్ని వర్ణించి వున్నారు. [కాకుంటే] నేను కొత్తగా చేసిందేమంటే – (1) [ఈ] వర్గాల ఉనికి ఉత్పత్తివికాసక్రమంలో కొన్ని ప్రత్యేక చారిత్రక దశలతోమాత్రమే ముడిపడివుందనీ; (2) [ఈ] వర్గ పోరాటం అవశ్యంగా ఒక [అధో]కార్మికవర్గ నియంతృత్వానికి దారి తీస్తుందనీ; (3) అసలుకు ఈ నియంతృత్వంకూడ సకల వర్గాల రద్దుకూ, ఒక వర్గరహిత సమాజానికీ పరివర్తనాదశగా మాత్రమే వుంటుందనీ రుజువు చేయడమే [లేక నిర్ధారించడమే].
- వేడిమెయర్‌కు మార్క్స్‌ లేఖ (1852), కార్ల్‌ మార్క్స్‌ ఎంపిక చేయబడ్డ రచనలు, పు. 341.
కేవల శ్రమశక్తి యజమానులు, పెట్టుబడి యజమానులు, భూయజమానులు (భూస్వాములు) – వీళ్లకు వరుసగా వేతనాలు, లాభం, నేల కిరాయి (కౌలు) లు ఆదాయ వనరులుగా వుంటాయి – మరో మాటలో చెబితే, వేతన శ్రామికులు (జీతపు కూలీలు), పెట్టుబడిదారులూ, భూస్వాములూ – వీళ్లు పెట్టుబడిదారీ ఉత్పత్తి విధానం ప్రాతిపదికపై నెలకొన్న ఆధునిక సమాజపు మూడు మహా వర్గాలుగా ఏర్పడివున్నారు.
ఇంగ్లండులో, ఆధునిక సమాజం దాని ఆర్థిక కట్టడానికి సంబంధించి అత్యంత ఉన్నతంగా, ప్రామాణికంగా అభివృద్ధి చెందిందనేది నిర్వివాదమే. అయినప్పటికీ అక్కడైనాకూడ వర్గాల పొరవిభజన దాని పరిశుద్ధ రూపంలో అగుపించదు. ఇక్కడకూడ మధ్యంతర, పరివర్తనా దశలు ఖచ్చితమైన హద్దులన్నింటినీ చెరిపివేస్తూండడం గమనిస్తాము – కాకుంటే ఈ [చెరిపివేత] పరిణామం నగరాల్లోకంటే గ్రామీణ మండలాల్లో ఎంతో తక్కువగా వుంటుందనుకోండి. అయితే యిది మన విశ్లేషణకు అనవసరం. పెట్టుబడిదారీ ఉత్పత్తియొక్క నిరంతర ధోరణీ, దాని అభివృద్ధి సూత్రం [అంతా] ఉత్పత్తి సాధనాలను శ్రమ [అంటే శ్రామికుల] నుండి అంతకంతకూ అధికంగా వేరు చేయడం, చెదురుగా వుండే ఉత్పత్తి సాధనాలను అంతకంతకూ హెచ్చుగా మరింత పెద్ద బృందాలుగా కేంద్రీకరించడం, తద్వారా శ్రమను వేతన-శ్రమగా (కూలి శ్రమగా), ఉత్పత్తి సాధనాల్ని పెట్టుబడిగా మార్పు గావించడమనేది మనం గమనించాము. ఈ ధోరణికి అనుగుణంగా మనకు ఒక వైపున పెట్టుబడినుండీ, శ్రమనుండీ స్వతంత్రంగా ప్రైవేటు భూములు వేరు చేయబడడం, లేదా సకల భూ ఆస్తులూ పెట్టుబడిదారీ ఉత్పత్తి విధానానికి అనుగుణంగా వుండేటటువంటి భూ ఆస్తి రూపంగా పరివర్తన చెందడం కనిపిస్తుంది.
మనం జవాబు చెప్పాల్సిన మొదటి ప్రశ్న యిది: ఒక వర్గాన్ని ఏర్పరిచేది ఏమిటి? మరి ఈ ప్రశ్న సహజంగా ఇంకొక ప్రశ్ననుండి – అంటే, వేతన శ్రామికులు, పెట్టుబడిదారులు, భూయజమానుల్ని (భూకామందుల్ని) మూడు మహా సాంఘిక వర్గాలుగా ఏర్పరిచేది ఏమిటి? అనే ప్రశ్నను అనుసరించి తలయెత్తుతుంది.
వాళ్ల ఆదాయాల యొక్క, వాళ్ళ ఆదాయవనరులయొక్క అభిన్నత్వం (అంటే ఖచ్చితంగా ఒకటే అయివుండడం) వల్లే అలా (అంటే అవి మూడు మహా వర్గాలుగా ఏర్పాటు కావడం) జరుగుతుందని, మొదటి చూపుకు మనకు అనిపిస్తుంది. అవి మూడు మహా సాంఘిక బృందాలు; వాటి అవయవ అంశాలు, అంటే, వాటిని ఏర్పరిచే వ్యక్తులు వేతనాలు, లాభాలు, నేల కిరాయిలపై ఆధారపడి, అంటే వాళ్ల శ్రమ శక్తులు, వాళ్ల పెట్టుబడులు, వాళ్ల సొంత భూములు వినియోగించుకోవడంద్వారా బతుకుతుంటారు.
అయితే, ఈ దృక్పథంనుండి చూస్తే, వైద్యులు, అధికారులు కూడ రెండు [ప్రత్యేక] వర్గాలు అవుతారు; ఎందుకంటే వాళ్లు రెండు స్పష్టంగా భిన్నమైన సాంఘిక బృందాలకు చెందివుంటారు, ఆయా బృందాల సభ్యుల ఆదాయాలు ఒకే ఉమ్మడి వనరునుండి ప్రవహిస్తూంటాయిగనుక. అంతేగాక శ్రామికులు, పెట్టుబడిదార్లు, భూకామందుల వర్గాల్లోపలే [వాళ్లమధ్య వాళ్లలోనే] సాంఘిక శ్రమ విభజనవల్ల సృష్టయ్యే అనేక (అనంతమైన) ప్రయోజనాలు, హోదాల చీలికలు, అంతరాల విషయంలోకూడ యిదే [సత్యంగా] వర్తిస్తుంది. ఉదాహరణకు భూస్వాముల్నే తీసుకుంటే వాళ్లు మళ్లీ ద్రాక్షతోటల యజమానులుగా, వ్యవసాయక్షేత్రాల యజమానులుగా, అడవుల, గనుల, చేపలకేంద్రాల (లేదా చేపలగుంటల) యజమానులుగా [యిలా యిలా] వేర్వేరు వర్గాలుగా విభజితమై వుండడం గమనిస్తాము. [ఇక్కడ రాతప్రతి తెగిపోతుంది.]
- పెట్టుబడి, సంపుటం 3 (1864-5), కార్ల్‌ మార్క్స్‌ ఎంపికచేయబడ్డ రచనలు, పు. 506.

కమ్యూన్‌ వర్గ పోరాటాలను విసర్జించివేయదు. వర్గ పోరాటల ద్వారానే కార్మిక వర్గాలు సకల వర్గాల రద్దుకోసం కృషి చేస్తుంటారు; కనుక కమ్యూన్‌ వర్గ పాలనను అంతటినీ విసర్జించి వేయదు. [ఎందుకంటే అది (కమ్యూన్‌) ఏ ఒక విలక్షణ ప్రయోజనానికీ ప్రాతినిధ్యం వహించడం లేదు. కాగా అది ' శ్రమ' యొక్క విమోచనకు – అంటే వైయక్తిక, సాంఘిక జీవితపు మౌలిక, సహజ (ప్రాకృతిక) పరిస్థితికి - కేవలం అక్రమ స్వాధీనం, దగా, కృత్రిమ ఎత్తులు జిత్తుల ద్వారా మాత్రమే ఎవరో కొందరి వద్దనుండి అనేకుల పైకి బదలాయించబడగల్గే పరిస్థితికి – ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. కాని అది (కమ్యూన్‌) ఆ వర్గ పోరాటం అత్యంత హేతుబద్ధ, మానవీయ పంథాలో [పద్ధతిలో] దాని వివిధ దశలగుండా సాగిపోగలిగేందుకు అనువైన ఒక సహేతుక మాధ్యమాన్ని సమర్పిస్తుంది. అది (కమ్యూన్‌) హింసాయుత ప్రతిచర్యల్ని, హింసాయుత విప్లవాలుగా ప్రారంభించగలదుకూడ. అది శ్రమ విమోచనను ప్రారంభిస్తుంది – అంటే, రాజ్య పరాన్నభుక్కుల్ని [నిర్మూలించే] గొప్ప పనిని, ఒక వైపున రాజ్యభూతానికి మేపడానికిగాను జాతీయోత్పత్తిలో ఒక విస్తార (లేక అపార) భాగాన్ని త్యాగం చేసే వనరుల పారకాల్ని తెగ గొట్టడం ద్వారానూ, మరొక వైపున కేవలం కార్మికుల వేతనాలకే స్థానిక, జాతీయ పరిపాలనలకు సంబంధించిన అసలు [నిజమైన] పనిని చేయడంద్వారానూ [అది] నిర్వర్తిస్తుంది. కనుక అది [కమ్యూన్‌] అపారమైన పొదుపుతోనూ, ఆర్థిక సంస్కరణలు, అలాగే రాజకీయ పరివర్తనలతోనూ [తన పనిని] మొదలు పెడుతుంది.
- ఫ్రాన్స్‌లో అంతర్యుద్ధం (1871) సంబంధిత ముసాయిదాలు, కార్ల్‌ మార్క్స్‌ ఎంపికచేయబడ్డ రచనలు, పు. 556 నుండీ.
ఇంకా చదవాలంటే …
1. ఇ. ఆండ్రూ, 'దానిలో అదైన వర్గం – పెట్టుబడికి వ్యతిరేకమైన వర్గం: కార్ల్‌ మార్క్స్‌, ఆయన వర్గీకరణదారులు', కెనడియన్‌ జర్నల్‌ ఆఫ్‌ పొలిటికల్‌ సైన్స్‌, సంపుటి 16 (1983).
2. ఇ. బలిబార్‌, జనాలు, వర్గాలు, ఆలోచనలు: మార్క్స్‌కు పూర్వపు, అనంతరపు రాజకీయాలు, తత్వశాస్త్రాలకు సంబంధించిన అధ్యయనాలు, లండన్‌, 1994.
3. ఎల్‌. బెన్సన్‌, అధోకార్మికులూ-పార్టీలూ, లండన్‌, 1978, అధ్యాయం 1.
4. ఎస్‌. బ్లూమ్‌, జాతుల ప్రపంచం, రెండవ ఎడిషన్‌, న్యూయార్క్‌, 1967, పు. 57 నుండీ.
5. ఏ. కార్టర్‌, మార్క్స్‌: ఒక మూలమార్పు విమర్శకుడు, బ్రైటన్‌, 1988, అధ్యాయం 4.
6. జి. కోహెన్‌, 'బూర్జువాలూ, అధోకార్మికులూ', జర్నల్‌ ఆఫ్‌ ది హిస్టరీ ఆఫ్‌ ఐడియాస్‌, జనవరి 1968.
7. ఆర్‌. డారెన్‌డార్ఫ్‌, 'పారిశ్రామిక సమాజంలో వర్గం - వర్గ సంఘర్షణ', లండన్‌, 1959, అధ్యాయం 1.
8. హెచ్‌. డ్రేపర్‌, 'మార్క్స్‌, ఏంగెల్స్‌ల [రచనలు లేక దృక్పథం] లో అలగా కార్మిక వర్గం భావన', కాహియర్స్‌ డీ లా ఇన్స్టిట్యూట్‌ డీ సైన్‌స్‌ ఎకనమిక్‌ అప్లికీ, డిసెంబర్‌ 1972.
9. హెచ్‌. డ్రేపర్‌, కార్ల్‌ మార్క్స్‌యొక్క విప్లవం సిద్ధాంతం, సంపుటి 2,: సాంఘిక వర్గ సంబంధిత రాజకీయాలు, న్యూయార్క్‌, 1978.
10. జె. ఎల్‌స్టర్‌, 'వర్గానికి మూడు సవాళ్లు', అనలిటికల్‌ మార్క్సిజం, సం. జె. రోమర్‌ (కేంబ్రిడ్జ్‌, 1986) లో [ప్రచురితం].
11. కె. గ్రాహం, 'వర్గం – ఒక సులభసరళ వైఖరి', ఇంక్వైరీ, సంపుటి 32, 1989.
12. డి. హాడ్జెస్‌, 'మార్క్సిస్టు సిద్ధాంతంలో మధ్యంతర వర్గాల గురించి…', సోషల్‌ రిసర్చ్‌ (1961).
13. కె. కుమార్‌, 'కార్మికులు విప్లవకరంగా వుండగలరా?', యూరపియన్‌ జర్నల్‌ ఆఫ్‌ పొలిటికల్‌ రిసర్చ్‌, సం. 6 (1978).
14. ఎమ్‌. లెవిన్‌, 'మార్క్స్‌ – కార్మిక వర్గ చైతన్యం', హిస్టరీ ఆఫ్‌ పొలిటికల్‌ థాట్‌, సం. 1 (శరత్కాలం, 1980).
15. ఎస్‌. లిప్సెట్‌-ఆర్‌. బెండిక్స్‌, 'సాంఘిక వర్గాలగురించిన కార్ల్‌ మార్క్స్‌ సిద్ధాంతం', లిప్సెట్‌-బెండిక్స్‌ (సం.), వర్గం, హోదా, అధికారం లో, (గ్లెంకో, III, 1953).
16. హెచ్‌. మేయర్‌, ' మార్క్స్‌, ఏంగెల్స్‌, రైతాంగ రాజకీయాలు', ఎట్యూడెస్‌ డీ మార్క్సాలజీ (1960).
17. ఎమ్‌. నికొలస్‌, 'మార్క్స్‌ [రచనల] లో అధోకార్మిక వర్గం, మధ్యతరగతులు', స్టడీస్‌ ఇన్‌ ది లెఫ్‌ట్‌, 1967.
18. బి. ఓల్‌మన్‌, "'వర్గం' కుసంబంధించి మార్క్స్‌ వాడకం", అమెరికన్‌ జర్నల్‌ ఆఫ్‌ సోషాలజీ, 1968.
19. బి. ఓల్‌మన్‌, 'వర్గ చైతన్యం దిశగా తర్వాతి సారి; మార్క్స్‌ – వర్గ పోరాటం', పాలిటిక్స్‌ అండ్‌ సొసైటీ, 1972.
20. ఎఫ్‌. పార్కిన్‌, మార్క్సిజం – వర్గ సిద్ధాంతం, లండన్‌, 1979.
21. జె. రోమర్‌ (సం.), విశ్లేషణాత్మక మార్క్సిజం, భాగం II, కేంబ్రిడ్జ్‌, 1986.
22. హెచ్‌. రోజెన్‌బర్గ్‌, 'అధోకార్మిక వర్గపు కారుణ్యస్థితి', కెన్యాన్‌ రివ్యూ, 1949.
23. డబ్ల్యూ. వెసొలోవ్స్కీ, 'వర్గాధిపత్యంగురించిన మార్క్స్‌ సిద్ధాంతం', ఎన్‌. లోబ్కోవిక్జ్‌ (సం.), మార్క్స్‌ – పాశ్చాత్య ప్రపంచం లో, నోట్రే డేమ్‌, ఇండ్‌., 1967.
* * * * *

No comments: